Hnúšťanský akord 2016/2017

Vážení kolegovia, milí žiaci,

XIX. ročník Hnúšťanského akordu rozbiehame v čase, kedy Ján Valach je už držiteľom čestného titulu doctor honoris causa a do povedomia sa dostal aj filmový dokument Dr. Dušana Tótha z cyklu Portréty najúspešnejších Slovákov vo svete – Ján Valach. Priazni nášho rodáka sa súťažiaci HA tešia už od roku 1998, kedy sa hlavnou cenou zavŕšenia jednotlivých kôl stala Cena Prof. Jána Valacha. A tak ani tento rok neváhajte. Zapojte sa, zabojujte a získajte cenu osobnosti svetového mena! Propozície XIX. Ročníka, úlohy a zoznam jubilantov 2017 si môžete nájsť v prílohe. Váš záujem zapojiť sa do okresných kôl avizujte na e-maile: hnustanskyakord@gmail.com alebo gabriela.fussyova@gmail.com.

Tešíme sa na Vás!

Vyhodnotenie celoslovenského a medzinárodného kola vedomostnej súťaže žiakov ZUŠ v predmete HN

XIX. ročník vedomostnej súťaže žiakov ZUŠ v predmete hudobná náuka Hnúšťanský akord zavŕšilo celoslovenské a medzinárodné kolo, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 19. - 21. marca 2017 v spoločenskej sále MsKS Hnúšťa.
Účastníci sa začali schádzať v nedeľu poobede. V úvode stretnutia mladých teoretikov a ich vyučujúcich čakalo tradičné zahrievacie kolo v podobe súťaže o Titul MuMudr. a Cenu prof. Juraja Hatríka, ktoré sa v priebehu existencie tejto ojedinelej vedomostnej súťaže stalo neodmysliteľnou súčasťou Hnúšťanského akordu. Autori prof. Juraj Hatrík a PaedDr. Eva Čunderíková, PhD. tento rok pozornosť žiakov zamerali na prelúdiá J. S. Bacha, ku ktorým prof. J. Hatrík vytvoril Graffitti. Absolvovalo ho 6 družstiev. Titul MuMudr. získali družstvá zo ZUŠ Poprad (A, B), Vrbenského Bratislava (B) Sabinov (C), Sereď (C) a ZUŠ J. Haydna Galanta (B). Cenu prof. Juraja Hatríka získalo družstvo zo ZUŠ Sereď (C), ZUŠ J. Haydna Galanta (B) a ZUŠ Poprad (A).
Zaujímavú tvorivú aktivitu pod názvom Hudobná križovatka vytvorili prítomní žiaci pomocou orffových nástrojov v réžii Mgr.art. Zuzany Flamovej, ArtD.
Záver nedeľňajšieho popoludnia tento rok patril multižánrovému komornému zoskupeniu z Banskej Bystrice Invention Quartet, ktoré interpretuje dedikácie slovenských a zahraničných autorov. Koncert bol veľkým spestrením nedeľného podvečera už aj z toho dôvodu, že jedným z členov bola aj bývalá žiačka ZUŠ v Hnúšti – doc. Mgr.art. Eva Cáhová, ArtD., ktorá je dnes uznávanou koncertnou klaviristkou doma i v zahraničí a tiež vedúcou katedry klávesových nástrojov fakulty múzických umení Akadémie umení v B. Bystrici. Naši mladí teoretici, ich vyučujúci i hostia ocenili, že v tejto forme sprievodných akcií celoslovenského a medzinárodného kola súťaže sa pokračuje.
V pondelok ráno, 20. marca 2017 súťažiaci, učitelia, pozorovatelia a hostia zaplnili spoločenskú sálu kultúrneho domu. 120 zúčastnených privítal viceprimátor mesta PhDr. Roman Lebeda, riaditeľ ZUŠ v Hnúšti Mgr. Miroslav Bračo a koordinátorka súťaže Mgr. Gabriela Füssyová. Po slávnostnom otvorení zasadli za stoly družstvá kategórie A.
Súťaž prebiehala v 3 kategóriách podľa veku a ročníka súťažiacich a v každej kategórii museli zvládnuť otázky i úlohy zo 4 oblastí hudobnej náuky. Maximálny počet získateľných bodov bol 485. Úlohy riešené hravou formou hodnotila odborná komisia, ktorej predsedala PaedDr. Eva Čunderlíková, PhD – muzikológ a tajomníčka Asociácie učiteľov hudby na Slovensku z Bratislavy a členmi boli Doc. PaedDr. Marián Janek, PhD – vedúci katedry kultúry na PF UMB v Banskej Bystrici, Mgr.art Zuzana Flamová, ArtD – tajomníčka katedry hudby na VŠMU Bratislava, Mgr. Marta Pažická – učiteľka HN v ZUŠ Žilina a Mgr. Gabriela Fussyová – učiteľka HN v ZUŠ Hnúšťa.

Úlohy v štyroch oblastiach hudobnej náuky boli i tento rok pre žiakov charakteru vedomostného, percepčného i zábavného. Najmotivujúcejším prvkom pre súťažiacich je naďalej hravá forma overovania vedomostí (Tajomné bodky, Popoluška, Hra na pravdu, Kukučie vajíčko, Nie som amatér, Malý detektív, Nájdi ma... a pod.). Najväčší pokrok u žiakov je citeľný naďalej v transponovaní, rytmizácii pesničiek, sluchovej analýze a hudobnej predstavivosti. Hudobné ukážky - Na krídlach melódie boli zostavené z diel hudobných skladateľov, ktorí si v roku 2017 datujú jubileum životné alebo úmrtia. Takto bolo opäť možné venovať sa jubilantom podrobnejšie v priebehu celého školského roka.

V A kategórii za súťažné stoly zasadlo 6 družstiev. Výsledné poradie bolo nasledovné:
1. miesto: ZUŠ Tlmače Nitriansky kraj, 415 b (Mgr. R. Godová)
2. miesto: ZUŠ Krupina – Banskobystrický kraj, 360 b (Mgr. M. Jalšovská)
3. miesto: ZUŠ Poprad – Prešovský kraj, 355 b (G. Rošková)
4. miesto: ZUŠ Tvrdošín – Žilinský kraj, 330 b (Mgr. K. Zuberská)
5. miesto ZUŠ Michalovce – Košický kraj, 310 b (Mgr. B. Palfiová)
6. miesto ZUŠ Sládkovičovo – Trnavský kraj, 290 b (Mgr. J. Foríšková)

O napätie v sále sa postarali družstvá B kategórie, v ktorej sa prvé a druhé miesto určilo rozstrelom.
1. miesto: ZUŠ Levice Nitriansky kraj, 375 b (Mgr. E. Pankuličová)
2. miesto: ZUŠ Bratislava, Vrbenského – Bratislavský kraj, 370 b (PhDr. O. Duchová)
3. miesto: ZUŠ Galanta – Trnavský kraj, 350 b (Mgr. A. Takáčová)
4. miesto: ZUŠ Michalovce – Košický kraj, 325 b (A. Vargová)
5. miesto: ZUŠ Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj, 315 b (Mgr. E. Čarnoká)
6. miesto: ZUŠ Poprad – Prešovský kraj, 305 b (G. Rošková)
ZUŠ Tvrdošín – Žilinský kraj, 305 b (Mgr. K.Zuberská)

Poradie družstiev C kategórie bolo tento rok nasledovné:
1. miesto: ZUŠ Krupina Banskobystrický kraj, 395 b (Mgr. M. Jalšovská)
2. miesto: ZUŠ Martin – Žilinský kraj, 375 b (PaedDr. G. Lepiešová)
3. miesto: ZUŠ Sereď – Trnavský kraj, 350 b (PaedDr. E. Siveková )
4. miesto: ZUŠ Šahy – Nitriansky kraj, 320 b (Mgr. G. Kanta)
5. miesto: ZUŠ Sabinov – Prešovský kraj, 310 b (Mgr. S. Džačovská)
6. miesto: ZUŠ Spišská Nová Ves – Košický kraj, 265 b (Mgr. S. Dvorský)

Medzinárodného kola súťaže sa z Českej republiky zúčastnilo družstvo A kategórie zo ZUŠ Praha. Nakoľko sa jednalo iba o jednu kategóriu, medzinárodné kolo sa uskutočnilo v termíne celoslovenského kola. Počas priebehu medzinárodného kola sa odborná komisia doplnila o ďalšiu členku - PhDr. Jiřinu Jiříčkovú.
Viťazom medzinárodného kola sa stalo družstvo zo ZUŠ Praha ČR (uč. PhDr. J. Jiříčková)

Záznam z priebehu celoslovenského a medzinárodného kola XIX.ročníka Hnúšťanského akordu je zverejnený na internetovej stránke: hnustansky-akord.info


Mgr. G. Füssyová, DiS.art

Celoslovenské a medzinárodné kolo Hnúšťanského akordu klope na dvere

Necelé tri týždne nás delia od zavŕšenia XIX. ročníka vedomostnej súťaže žiakov ZUŠ Hnúšťanský akord a my už dnes vieme, ktorí účastníci zo 16-tich základných umeleckých škôl celého Slovenska i susedných Čiech sa v nedeľu, 19. marca 2017, začnú schádzať.

O "zahrievacie kolo" sa tradične postarajú prof. Juraj Hatrík a muzikologička PaedDr. Eva Čunderlíková, PhD. So zaujímavým projektom pod názvom Hudobná križovatka nás oboznámi Mgr. art Zuzana Flamová, ArtD. a na záver nedeľňajšieho popoludnia účastníkov Hnúšťanského akordu príde pozdraviť komorné zoskupenie Invention Quartet z Banskej Bystrice, ktorého členkou je rodáčka z Hnúšte - vynikajúca klaviristka Eva Cahová.

V pondelok o Cenu Prof. Jána Valacha zabojujú trojčlenné družstvá v troch kategóriách zo ZUŠ Bratislava, Galanta, Krupina, Levice, Martin, Michalovce, Poprad, Rimavská Sobota, Sabinov, Sereď, Sládkovičovo, Spišská Nová Ves, Šahy, Tlmače, Tvrdošín a uskutoční sa aj medzinárodné kolo v A kategórii. S ktorým slovenským družstvom si pomerajú vedomosti žiaci zo ZUŠ Praha? Predsa s tým najšikovnejším!

Časový harmonogram :


19. 3. 2017 - nedeľa
14.00 - 15.30 hod.: Príchod účastníkov
15.30 - 17.00 hod.: S ú ť a ž o Titul MuMudr. a Cenu prof. J. Hatríka v spoločenskej sále MsKS
17.00 - 17.20 hod. : Hudobná križovatka
17.20 - 17.30 hod.: p r e s t á vk a
17.30 – 18.30 hod.: Koncert komorného zoskupenia z Banskej Bystrice Invention Quartet
18.30 hod.: V e č e r a v hoteli Robotnícky dom

20. 3. 2017 – pondelok

7.00 _ 8.00 hod. : R a ň a j k y
8.00 – 8.30 hod. : Prezentácia súťažiacich
8.30 – 8.45 hod. : Slávnostné otvorenie XIX. ročníka súťaže
8.45 – 10.00 hod. : Súťaž kategórie A
10.00 – 10.15 hod.: p r e s t á v k a
10.15 – 11.30 hod. : Súťaž kategórie B
11.30 – 11.45 hod.: p r e s t á v k a
11.45 – 12.30 hod. : Súťaž kategórie C

12.00 – 14.00 : priebežné podávanie obedov

13.00 – 14.15 hod.: Medzinárodné kolo
14,15 – 14.30 hod.: p r e s t á vk a
14.30 Slávnostné vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie cien

21. 3. 2017 – utorok - odchod účastníkov súťaže domov

Mgr. G. Füssyová
koordinátorka súťaže
Adventné predvianočné obdobie je už dlhých 19 rokov nie len obdobím, kedy sa žiaci tešia na Vianoce, ale aj časom, kedy po celom Slovensku prebiehajú okresné kolá vedomostnej súťaže Hnúšťanský akord. Nie je tomu ináč ani tento rok a družstvá ZUŠ nášho okresu sa stretli práve dnes,na Luciu. A tak dopoludnie prebiehalo v našej ZUŠ v znamení zdravého súťaženia, dobrej nálady i prekvapenia v podobe koncertu. Pre účastníkov súťaže i žiakov 2. - 4. ročníka zo ZUŠ Hnúšťa v rámci projektu Slovenské rozprávky a ľudové tradície v klavírnych dielach slovenských skladateľov ho pripravili Eva Cáhová, Ľuboš Kovačech, Alica Hancková a Marta Nemcová z Akadémie umení v Banskej Bystrici. Na krajskom kole náš okres budú reprezentovať družstvá A a B kategórie z Rimavskej Soboty a družstvo C kategórie z Hnúšte. Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli k zdarnému priebehu dnešného dopoludnia a postupujúcim družstvám i touto cestou gratulujeme!

Hnúšťanský akord 2015/2016

Úspešné finále žiakov ZUŠ

V septembri 2014 sa žiaci ZUŠ na celom Slovensku a ich učitelia zapojili do XVII. ročníka vedomostnej súťaže z predmetu hudobná náuka Hnúšťanský akord. Absolvovaním okresných a krajských kôl v priebehu mesiacov december a február sa do celoslovenského kola postupne prebojovalo 20 družstiev 14-tich ZUŠ zo 7 krajov Slovenska...čítajte viac
 

Krajské kolá skončili

A je rozhodnuté. Celoslovenského kola XVII. ročníka vedomostnej súťaže žiakov ZUŠ v predmete hudobná náuka Hnúšťanský akord 2014/2015 sa zúčastnia víťazné družstvá krajských kôl, ktorými sú.. čítajte viac

Strieborné kvapky dažďa – strieborné kvapky šťastia

Dažďové kvapky po celý deň sprevádzali súťažné družstvá B a C kategórie našej školy na krajské kolo súťaže žiakov ZUŠ v predmete hudobná náuka Hnúšťanský akord, ktoré sa uskutočnilo v ZUŠ Nová Baňa.

Jedenásť trojčlenných družstiev zo siedmich základných umeleckých škôl sa 24. februára 2015 zišlo, aby zabojovali o postup na celoslovenské kolo. V príjemnom prostredí a dobrej atmosfére riešili úlohy, analyzovali sluchové zadania, lúštili osemsmerovky, skladali a transponovali pesničky a za správne odpovede získavali body potrebné na postup. Tentokrát šťastena stála v A kategórii pri družstve z Rimavskej Soboty, v B kategórii pri družstve z Krupinej a v C kategórii pri družstve z Hriňovej.

Naše družstvá sa získanými bodmi tento rok umiestnili na 2. miestach, k čomu im gratulujeme a zároveň ďakujeme za dôstojnú reprezentáciu školy.Poďakovanie patrí aj RZ pri ZUŠ Hnúšťa a p. M. Murínčekovi za pohodlnú, bezproblémovú a bezpečnú dopravu.

Mgr. G. Füssyová foto: V. Radič