prijimacky2019-1-male
 

Pedagógovia

 
Mgr. Miroslav Bračo - riaditeľ školy, výtvarný odbor
Mgr. Anna Černáková, PhD. - výtvarný odbor
Dobošová Zuzana - tanečný odbor
Katarína Mikušová - tanečný odbor, zastupujúca učiteľka
Mgr. Gabriela Füssyová, DiS.art - hudobný odbor - husle, hudobná náuka
Mária Halászová DiS.art - hudobný odbor - spev
Mgr. Andrea Slivková, DiS.art - hudobný odbor - gitara
Peter Majoroš DiS.art - hudobný odbor - dychové nástroje, keyboard, bicie
Mgr. Eva Vojenčiaková - hudobný odbor - klavír
Gejza Horváth, DiS.art - hudobný odbor - klavír
 
 

Poplatky za štúdium

 
• zákl. štúdium individuálne: 5,50 €
• zákl. štúdium skupinové: 3,80 €
• prípravné štúdium: 3 €
• štúdium pre dospelých: 9 €
 
 
 
 

Základná umelecká škola v Hnúšti

 
 
Základná umelecká škola Hnúšťa - výučba hry na husle
 
 
 
ZUŠ poskytuje základné umelecké vzdelávanie primárne a nižšie sekundárne, pripravuje na štúdium na stredných školách a konzervatóriách, a tiež na vysoké školy s pedagogickým alebo umeleckým zameraním.

Vzdelávací proces ZUŠ je charakterizovaný vysokým stupňom individuálnej starostlivosti, čo umožňujú variabilné študijné programy a alternatívne metódy práce.
 
 
 
 
 
Základná umelecká škola Hnúšťa - husľový kľúč
 
 
 

Umelecké predmety

 
• hra na klavíri, keyboarde, husliach, gitare,    drevených dychových nástrojoch, bicích
• spev, zborový spev, komorná hra
• výtvarná a tanečná výchova
 
 
 
 
 
Základná umelecká škola Hnúšťa - výúčba hry na klavíri
 
 
 

Výchovno-vzdelávacia činnosť

 
Samozrejmosťou je aj zapájanie sa žiakov do rôznych projektov a súťaží. Okrem toho pravidelne organizujeme koncerty - interné, verejné, výchovné a príležitostné. Výchova a vzdelávanie prebieha v hudobnom, výtvarnom a tanečnom odbore.

Výchovno - vzdelávacia činnosť v jednotlivých odboroch (hudobnom, výtvarnom a tanečnom) prebieha denne od 13.00 hod. do 18.00 hod.

Talentové a prijímacie skúšky na našu umeleckú školu sa konajú vždy prvý júnový týždeň príslušného kalendárneho roka.
 
 
 
 
 
 
 
Základná umelecká škola Hnúšťa - zľava na hudobné nástoje